Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

sucznik
sucznik
8754 59bb 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
sucznik
1192 5af2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
6328 1074
Reposted fromziyoxis ziyoxis vialokrund2015 lokrund2015
sucznik
Radiumschokolade
Reposted fromfightling fightling viahugostiglitz hugostiglitz
sucznik
sucznik
0121 5f2c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
sucznik
4665 1d36 500
Reposted fromkaiee kaiee viaponurykosiarz ponurykosiarz
sucznik
5356 b082 500
Reposted fromjarlaxle jarlaxle
sucznik
3488 494f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
sucznik
1502 29ad 500
Nie interesuje mnie podział prawica/lewica, ale jeżeli kogoś fakty nie obchodzą, to Ciebie, skoro poprzestajesz na wiadomości z mediów, że zamachu dokonał Brytyjczyk. Masz zdjęcie swojego Brytyjczyka. Salman Abedi się nazywa, typowo brytyjskie nazwisko. Z pochodzenia Libyjczyk, syn imigrantów/uchodźców. Jego brat Hashim wiedział co jego brat planuje.
Ale takie rzeczy jak fakty Ciebie nie obchodzą.
Reposted frompanpancerny panpancerny viahugostiglitz hugostiglitz
6231 1315 500
Reposted fromidiod idiod viaprincess-carolyn princess-carolyn
sucznik
sucznik


Save the Trash Pandas T-Shirt
sucznik
0678 af75
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawujcioBat wujcioBat
sucznik
0307 47df
Reposted fromkrzysk krzysk viawujcioBat wujcioBat
sucznik
5494 7508 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarobints robints
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl